1.Họ và tên: Đào Thị Hòa:

Chức vụ: Hiệu trưởng: 

Học vị: học hàm: Đại học

ĐT: 0382037122

 

 

2. Họ và tên:Ngô Thị Thu:

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Học vị, học hàm: Đại học

 ĐT: 0949732266