I.Ban giám hiệu

1.Họ và tên: Đào Thị Hòa:

Chức vụ: Hiệu trưởng: 

Học vị: học hàm: Đại học

ĐT: 0382037122

2. Họ và tên:Ngô Thị Thu:

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Học vị, học hàm: Đại học

 ĐT: 0949732266

II: TỔ CHUYÊN MÔN

1. Họ và tên: Lê Thị Hà: 

Chúc vụ:Tổ trưởng tổ 5 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0948551629

2. Họ và tên: Lưu Thị  Hồng Chinh

Chúc vụ: Tổ phó tổ 5 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0967968166

3. Họ và tên:Lê Thị Khuyên: 

Chúc vụ:Tổ trưởng tổ 3,4 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0379436400

4. Họ và tên:Đào Thị Ngọc Anh

Chúc vụ: Tổ phó tổ 3,4 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0964613927

III. TỔ VĂN PHÒNG ( KIÊM CT CÔNG ĐOÀN)

Họ và tên:Nguyễn Thị Huyền: 

Chức vụ: Tổ trưởng  tổ văn phòng

Học vị: học hàm: trung cấp kế toán

Điện thoại:0355189869

IV: ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Họ và tên:Đặng Bá Lưu:

Chức vụ: Hội trưởng hội Phụ huynh

V:ĐOÀN THANH NIÊN:

Họ và tên: Hà Thị Thảo

Chức vụ: Phó bí thư chi đoàn

Học vị, học hàm: Cao đẳng

SĐT;0972348836