1. Họ và tên: Lê Thị Hà: 

Chúc vụ:Tổ trưởng tổ 5 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0948551629

2. Họ và tên: Lưu Thị  Hồng Chinh

Chúc vụ: Tổ phó tổ 5 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0967968166

3. Họ và tên:Lê Thị Khuyên: 

Chúc vụ:Tổ trưởng tổ 3,4 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0379436400

4. Họ và tên:Đào Thị Ngọc Anh

Chúc vụ: Tổ phó tổ 3,4 tuổi

Học vị, học hàm: Đại học

ĐT:0964613927