GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Sau- Đoan Bái- HH

Email: c0doanbai2@bacgiang.edu.vn

Điện thoại:0382037122

 

1. Vị trí của trường mầm non

Vị trí trường thuộc thôn Sau- Đoan Bái- Hiệp Hòa- Bắc Giang, phía  trước trường là đình Làng và chùa, phía phải trường giáp với nhà văn hóa thôn Giữa, phía trái trường giáp với nhà văn hóa thôn Sau, Phía sau giáp với trường Tiểu học số 2 Đoan Bái.

Trường được thành lập từ tháng 6/2012. 

Hiện nay trường có 14 nhóm lớp.

Cán bộ quản lý: 2 đồng chí

Giáo viên: 26 đồng chí

Nhân viên: 2 đồng chí 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non

 Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường.

Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục.

 Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phạm vi được phân công; thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.

 Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

 Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Loại hình của trường mầm non

. Trường mầm non công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

4 Tên trường, biển tên trường

. Đặt tên trường: Trường mầm non Đoan Bái số 2

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức của trường mầm non

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm: hội đồng trường, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỉ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, giáo viên năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

giáo viên luôn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các con,

   

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Đoan Bái số 2